Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Rozsah platnosti

Pre všetky objednávky z nášho Online-shopu spotrebiteľmi a podnikateľmi platia nasledovné všeobecné obchodné podmienky.

Spotrebiteľ je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy a jej plnení nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba alebo oprávnená spoločnosť, ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci obchodnej alebo podnikateľskej činnosti.

Popri podnikateľoch platia tieto všeobecné obchodné podmienky aj pre budúce obchodné vzťahy, bez toho aby sme museli na ne opakovane poukazovať. Ak podnikateľ používa protichodné alebo doplňujúce obchodné podmienky, tak je ich platnosť týmto odporujúca; stanú sa až potom súčasťou zmluvy, keď ich výslovne potvrdíme.

2. Zmluvný partner, Uzavretie zmluvy

Kúpnu zmluvu zákazník uzatvára len s firmou Mgr. Natália Pilarčíková Relax – Spa. Firma Mgr. Natália Pilarčíková Relax – Spa ako výhradný dodávateľ pre Slovensko a Českú republiku zastupuje v predaji a servise výrobkov spoločnosť WFG Whirlpool Factory Germany UG .

Kúpna zmluva sa uzatvára so spoločnosťou WFG Whirlpool Factory Germany UG v zastúpení na Slovensku spoločnosťou Mgr. Natália Pilarčíková - Relax Spa.
Zobrazenie produktov v online-shope nepredstavuje žiadnu záväznú ponuku, ale len nezáväzný online-katalóg. Môžete si naše produkty najskôr nezáväzne umiestniť do košíka a vaše údaje pred odoslaním vašej záväznej objednávky kedykoľvek korigovať, zatiaľ čo ste využili účel postupu stanoveného poradia. Počas stlačenia tlačidla ,,objednať " zadávate záväznú objednávku, ktorá bola zahrnutá v nákupnom košíku. Potvrdenie prijatia objednávky nastáva spoločným prijatím objednávky a to po spätnom odoslaní automatického e-mailu. S týmto e-mailovým potvrdením sa realizuje kúpna zmluva.

Záväzná zmluva môže byť v platnosti ešte pred realizáciou:

Pre uzavretie zmluvy je jazykom Slovenčina.

Zasielame Vám objednávacie informácie a naše všeobecné obchodné podmienky cez e-mail. Všeobecné obchodné podmienky sú aj na tejto stránke kedykoľvek k nahliadnutiu. Vaše predchádzajúce objednávky nie sú z bezpečnostných dôvodov na internete viac dostupné.

3. Dodacie podmienky
Vrátane cien produktov sú spoplatnené aj prepravné náklady. Bližšiu výšku prepravných nákladov získate pri ponuke.

Doručujeme len po prepravnej ceste. Individuálny dovoz príjemcom bohužiaľ nie je možný.

Nedoručujeme dopravu ani do prepravných staníc.

4. Platba
V našom obchode sú k dispozícií tieto možnosti platby:

Platba vopred
Vopred Vám oznámime naše bankové spojenie, potvrdenie objednávky a možné termíny dodania tovaru.

5. Právo na odvolanie
Spotrebiteľ má právo na zákonné odvolanie ako je popísané v poučení o odvolaní. Podnikateľom nie je žiadne dobrovoľné právo odvolania prípustné.

6. Podmienky vlastníctva  

Tovar zostáva až po plnohodné zaplatenie v našom vlastníctve.

Pre podnikateľov platí doplnené: Ponechávame si vlastníctvo tovarov až po úplné zaplatenie všetkých pohľadávok z prebiehajúceho obchodného styku. Smiete obdržaný tovar vo vašej prevádzke ďalej predávať, všetky vzniknuté náležitosti z tohto ďalšieho predaja znášate Vy – nezávisle od spojenia alebo zmiešania vyhradeného tovaru s novým predmetom – vo výške účtovanej čiastky prijmeme postúpenie pohľadávky. Vy ostávate za účelom vymáhania záväzkov splnomocnený, my si však smieme záväzky vymáhať aj sami, pokiaľ si nesplníte voči nám všetky platobné povinnosti.

7. Poškodenie pri preprave

Pre spotrebiteľa platí: Ak je tovar viditeľne poškodený počas prepravy, tak reklamujte takéto chyby prosím ihneď u doručovateľa a zoberte si prosím bezodkladne na nás kontakt. Oneskorená reklamácia alebo nadviazanie kontaktu nemá pre vaše zákonné nároky a ich uplatnenie, najmä na záručný nárok nijaké dopady. Pomôžete nám ale presadiť si naše vlastné nároky voči prepravcovi, resp. zabezpečovateľovi prepravy.

Pre podnikateľov platí: Nebezpečenstvo náhodnej zkazy a náhodného poškodenia prechádza na Vás, hneď ako my vec odovzdáme špeditérovi, dopravcovi alebo uskutočníme odoslanie určitej osobe alebo podniku. U obchodníkov platí § 377 obchodného zákonníka povinnosť prehliadky a reklamačná povinnosť. Opustite od oznamovania, v prípade ak je tovar schválený, urobte tak iba v tom prípade, že sa jedná o chybu, ktorá nemohla byť zistená pri prehliadke. Toto neplatí v prípade, ak sme nedostatok lstivo zamlčali.

8. Záruka a garancie

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platí zákonné ručenie za nedostatky.

Pre spotrebiteľa to obnáša dvojrročnú záručnú lehotu na chyby, pri spotrebných veciach jeden rok na dodávku tovaru.

Pre podnikateľov to obnáša štvorročnú záručnú lehotu na chyby, jeden rok na prechod rizika; zákonné švtvorročné lehoty pre nároky z chýb zostávajú podľa § 478 obchodného zákonníka nedotknuté.

Oproti podnikateľom platia ako dohody na kvalitu výrobkov len naše vlastné údaje a popis produktov výrobcu, ktoré sú zahrnuté v zmluve, za verejné vyhlásenia výrobcu alebo iné reklamné slogany nepreberáme žiadne ručenie.

Ak je dodaná vec chybná, uplatníme si narozdiel od podnikateľov najskôr záruku podľa našej voľby prostredníctvom odstránenia chyby výrobku (následné odstránenie) alebo prostredníctvom dodávky bezchybného tovaru (náhradná dodávka).

Vyššie spomenuté obmedzenia a skrátenia reklamačných lehôt neplatia pre všetky nároky na základe škôd, ktoré vznikli nami, našim zákonným zástupcom alebo splnomocnencom.

  • Pri poškodení života, tela alebo zdravia
  • Pri úmyselnom alebo hrubo nedbanlivom zanedbaní povinností ako aj v zlom úmysle
  • Pri porušení podstatných zmluvných povinností, ktorých splnenie zabraňuje splneniu všeobecných podmienok zmluvy a na základe ich dodržiavania možno zmluvnému partnerovi dôverovať (Kardinálne záväzky)
  • V rámci sľubu garancie, pokiaľ je to dohodnuté
  • Pokiaľ je otvorený okruh použitia zákona pre zodpovednosť vady výrobkov

Informácie k dodatočným garanciám daných prípadov a ich presné podmienky nájdete vždy pri produkte a na osobitných informačných stránkach v obchode.

9. Záruka

Nároky na základe škôd, ktoré vznikli nami, našim zákonným zástupcom alebo splnomocnencom nie sú dotknuté. 

  • Pri poškodení života, tela alebo zdravia
  • Pri úmyselnom alebo hrubo nedbanlivom zanedbaní povinností ako aj v zlom úmysle
  • Pokiaľ je otvorený okruh použitia zákona pre zodpovednosť vady výrobkov

Pri porušení podstatných zmluvných povinností, ktorých splnenie zabraňuje splneniu všeobecných podmienok zmluvy a na základe ich dodržiavania možno zmluvnému partnerovi dôverovať (Kardinálnezáväzky) pri našej ľahkej nedbanlivosti, našich zástupcov alebo splnomocnencov je výška záväzku ohraničená uzavretím zmluvy predpokladaných škôd, s ktorých vznikom musí byť bežne počítané.

Ostatné záväzky sú stanovené percentom poškodenia.

10. Záverečné ustanovenia

Ak ste podnikatelia, potom platí nemecké právo s vylúčením obchodného práva OSN.

Ak ste obchodník v zmysle obchodného zákonníka, právnická osoba verejného práva alebo fond v zmysle verejného práva, je súdna príslušnosť výlučná pre všetky spory zo zmluvných pomerov medzi nami a Vami v sídle nášho podniku.