Poučenie o odvolaní

Spotrebitelia majú právo odvolať po dobu štrnástich dní.

Právo na odvolanie
Máte právo, v priebehu štrnástich dní bez udania dôvodu túto zmluvu odvolať.


14 dňová lehota na odvolanie začína dňom, kedy Ste alebo niekto z tretích osôb, ktorý nie je dovozcom, prevzal poslednú čiastkovú zásielku alebo posledný kus tovaru

Aby ste si mohli uplatniť svoje právo na odvolanie, musíte nás informovať (Mgr. Natália Pilarčíková - Relax Spa so sídlom Habovka, ul. Pod Grúňom 256/14, 027 32, info@sanibay.sk , Telefón: +421 (0) 944 571914 pomocou jasného vysvetlenia ( napríklad list poslaný poštou, telefax alebo e-mail) a zámeru, prečo odvolávate túto zmluvu. Môžete takisto použiť priložený vzorový formulár pre odvolanie, ktorý nie však je predpísaný.

Pre zachovanie lehoty na odvolanie stačí, že Ste správu o odvolaní poslali pred upršaním práva na odvolanie.

Následky odvolania

Ak ste túto zmluvu odvolali, vrátime vám bezodkladne späť všetky vaše platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane dopravných nákladov (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli z dôvodu, že Ste si vybrali iný druh dopravy, ako našu navrhovanú štandardnú dopravu), najneskôr v priebehu 14 dní, odkedy sme od Vás obdržali správu o odvolaní zmluvy. Pre spätnú platbu využívame tú istú platobnú metódu, ktorú ste pôvodne použili pri transakcií, iba v prípade, že bolo s vami dohodnuté niečo iné, v žiadnom prípade Vám nebude pri spätnej platbe počítaná odmena.

My si vyzdvihneme tovar. Vy znášate bezprostredné náklady spätného zaslania tovaru. Pri tovaroch, ktoré na základe svojich vlastností nemôžu byť poslané späť poštou, suma činí 150 EUR. Pre prípadnú stratu hodnoty tovarov, musíte byť pripravený znášať dôsledky, keď je strata hodnoty tovarov, kvality, vlastností a funkčnosti spojená s vašim spätným dovozom.

Právo na odvolanie neplatí v nasledovných zmluvách:
Zmluvy na dovoz tovarov, ktoré nie sú predpripravené a je pre ich výrobu smerodajný individuálny výber alebo určenie spotrebiteľom alebo sú vytvorené jednoznačne podľa osobných požiadaviek spotrebiteľov.
Zmluvy na dovoz tovarov, keď sú po dovoze na základe ich povahy nerozdeliteľné a zmiešané s ostatnými produktami.

Vzor-odvolací formulár
(Keď chcete odvolať zmluvu, potom prosím vyplňte tento formulár a pošlite nám ho späť).

– Na Mgr. Natália Pilarčíková - Relax Spa so sídlom Habovka, ul. Pod Grúňom 256/14, 027 32, info@sanibay.sk

Týmto odvolávam (e) ja/my (*) mnou/nami (*) uzatvorenú zmluvu na nákup následných tovarov (*)/ zaobstaranie nasledovných služieb (*)

Objednaný dňa (*) / obdržaný dňa (*)

– Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov


– Korešpondenčná adresa spotrebiteľa/ spotrebiteľov
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov ( len v prípade zaslania listom)


– Dátum

(*) Nehodiace sa preškrtnite